Lien Notification List

 

2022 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
48-06 Woodland Hills Dr. 220240 2022-09-20
28-07 Woodland Hills Dr. 220241 2022-09-20
108 Electric Ave. 210068 2022-09-09
36-04 Woodland Hills Dr. 220234 2022-09-09
132 Evergreen Ave. 220220 2022-09-09
114 Center St. 220041 2022-09-09
103 W. Walnut St. 220191 2022-09-09
114 Evergreen Ave. 220181 2022-09-07
103 W. Walnut St. 220191 2022-08-30
4 Bonnie Ln. 210300 2022-08-23
103 W. Walnut St. 220191 2022-08-23
234 W. Walnut St. 210182 2022-08-12
114 Center St. 220041 2022-08-09
108 Electric Ave. 210068 2022-08-09
4 Bonnie Ln. 210300 2022-06-03
105 Joyce Ave. 210181 2022-07-19
4 Bonnie Ln. 210300 2022-07-19
234 W. Walnut St. 210182 2022-07-19
4 Bonnie Ln. 210300 2022-05-10
108 Electric Ave. 210068 2022-05-10
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2022-04-22
241 Bluegrass Ave 200064 2022-04-22
234 W. Walnut St 210308 2022-04-22
24 W Walnut St. 210305 2022-03-09
234 W. Walnut St. 210308 2022-02-23
234 W. Walnut St. 210182 2022-02-23
108 Electric Ave. 210068 2022-01-26
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-26
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2022-01-26 
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210308 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210308  2022-01-19  
105 Joyce Ave. 210181 2022-01-19  
24 W Walnut St. 210305 2022-01-12  
2021 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-12-28
146 Valley View Dr 210105 2021-12-28
24 W. Walnut St 210305 2021-12-28
163 North St 210152 2021-12-28
108 Electric Ave 210068 2021-12-28
241 Bluegrass Ave 200064 2021-12-28
2427 Alexandria Pike 210332 2021-12-28
227 Blossom Lane 210277 2021-12-15
105 Joyce Ave 210181 2021-12-15
146 Valley View Dr 210105 2021-12-02
146 Valley View Dr. 210105 2021-12-02
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-12-02
379 Linden Ave. 210221 2021-11-10
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-11-10
241 Bluegrass Ave. 200064g 2021-10-22
48-06 Woodland Hills Dr. 210247b 2021-10-20
241 Bluegrass Ave. 200064f 2021-10-08
146 Valley View Dr. 210105d 2021-10-08
2437 Alexandria Pike 210254 2021-10-08
241 Bluegrass Ave. 200064d 2021-10-08
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-10-06
146 Valley View Dr. 210105c 2021-10-06
146 Valley View Dr 210105b 2021-07-16
241 Bluegrass Ave. 200064d 2021-07-16
241 Bluegrass Ave. 200064b 2021-06-09
241 Bluegrass Ave 200064c 2021-06-09
146 Valley View Dr. 210105 2021-06-04
146 Valley View Dr. 210047 2021-06-04
103 W. Walnut St. 200148 2021-03-17
373 Linden Ave. 200187 2021-03-17
373 Linden Ave. 200187 2021-03-17
373 Linden Ave. 200275 2021-03-17
241 Bluegrass Ave. 200064 2021-03-17
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
2020 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
213 Evergreen Ave. 2011139 2020-03-18
4 Bonnie Ln 2011246 2020-03-11
4 Bonnie Ln 2011246 2020-02-13
132 Evergreen Ave 190040 2020-01-30
13 Retreat 2011291 2020-01-30
133 W. Walnut St. 190114 2020-01-29
213 Evergreen Ave. 2011139 2020-01-24
13 Retreat 2011291d 2020-01-15
306 Florence Ave. 190058c 2020-01-15
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
132 Evergreen Ave
190040c 2020-01-10
2019 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
213 Evergreen Ave. 2011139c 2019-12-05
4 Bonnie Ln 2011246i 2019-11-22
103 W Walnut St. 190044d 2019-11-26
13 Retreat 2011291c 2019-11-21
13 Retreat 2011291 2019-06-19
132 Evergreen Ave 190040b 2019-11-20
103 W. Walnut St. 190044c 2019-11-20
13 Retreat 2011291 2019-11-20
103 W. Walnut St. 190044 2019-11-08
161 North St. 190073 2019-11-08
2445 Alexandria Pike 190084 2019-11-08
306 Florence 190058b 2019-11-08
213 Evergreen Ave. 2011139 2019-11-01
103 W. Walnut St. 190044 2019-11-01
2445 Alexandria Pike 2011300d 2019-11-01
132 Evergreen Ave 190040 2019-11-01
306 Florence 190058 2019-11-01
114 North St. 190039 2019-11-01
116 North St 190073 2019-11-01
2445 Alexandria Pike 2011300c 2019-09-06
213 Evergreen Ave. 2011139 2019-09-06
4 Bonnie Ln. 2011246h 2019-09-06
2445 Alexandria Pike 2011300b 2019-08-02
2445 Alexandria Pike 2011300 2019-07-17
17 Retreat St. 2011328 2019-07-17
135 Harvard Place 2011058b 2019-06-27
306 Florence Ave. 2011229f 2019-06-27
132 Evergreen Ave. 2011313 2019-05-24
227 Blossom 2011193g 2019-05-03
135 Harvard Pl 2011058 2019-05-03
50-09 Woodland Hills 2011280 2019-05-03
227 Blossom 2011193f 2019-04-19
4 Bonnie Ln 2011246g 2019-04-19
4 Bonnie Ln 2011246f 2019-04-06
306 Florence Ave 2011229e 2019-04-06
101Maple Ave. 201156b 2019-04-06
2445 Alexandria Pk 2011207 2019-04-06
227 Blossom 20111936e 2019-03-27
4 Bonnie Ln. 2011246e 2019-03-27
209 Evergreen 2011270 2019-02-27
306 Florence Ave. 2011229d 2019-02-22
4 Bonnie Ln  2011246d 2019-02-22
227 Blossom 2011193d 2019-02-22
227 Blossom  2011193c 2019-02-15
4 Bonnie Ln. 2011246c 2019-02-01
306 Florence Ave 2011229c 2019-02-01
227 Blossom 2011193b 2019-01-30
306 Florence Ave. 2011229 2019-01-16
101 Maple Ave. 2011156 2019-01-16
4 Bonnie Ln 2011246b 2019-01-16
146Valley View 2011228 2019-01-11
4 Bonnie Ln 2011246 2019-01-11
227 Blossom 2011193 2019-01-11
306 Florence Ave 2011229 2019-01-09
2018 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
146 Valley View 2011228 2018-12-21
227Blossom 2011193 2018-11-23
4 Bonnie Ln 2011117e 2018-11-16
114 Center St. 2011175c 2018-11-07
135 Harvard Pl 2011058 2018-10-26
114 Center St. 2011175b 2018-10-15
17 Retreat St. 2011159 2018-10-12
North St. 2011167 2018-09-28
103 W Walnut 2011163 2018-09-28
114 Center St. 2011175 2018-09-28
4 Bonnie Ln 2011117c 2018-09-13
13 Retreat St. 2010715d 2018-09-12
4 Bonnie Ln 2011117c 2018-08-22
306 Florence Ave 2011102c 2018-08-22
114 North St. 2011054e 2018-08-22
4 Bonnie Ln 2011117b 2018-08-17
4 Bonnie Ln 2011117 2018-08-08
13 Retreat St. 2010715c 2018-08-03
306 Florence Ave 2011102b 2018-08-01
114 North St. 2011054d 2018-07-13
306 Florence Ave 2011102 2018-07-13
114 North St. 2011054c 2018-07-06
13 Retreat St. 2010715b 2018-07-06
111 W. Walnut 2010852 2018-06-12
240 Ridgeway 2011078 2018-06-13
103 W Walnut 2011070b 2018-06-06
114 North St. 2011054b 2018-06-01
103 W Walnut  2011070 2018-06-01
13 Retreat St. 2010715 2018-05-18
114 North St. 2011054 2018-05-09
4 Bonnie Ln 2011047 2018-05-02
209 Evergreen 2011002b 2018-04-04
218 Linden Ave. 2011027 2018-03-02
109 Harvard Pl 2011028 2018-03-02
209 Evergreen 2011002 2018-02-21
209 Evergreen 2011002 2018-02-21
2017 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
2433 Alexandria Pk 2010893 2017-12-20
4 Bonnie Ln. 2010957 2017-12-20
32 Retreat 2010914-2 2017-11-01
306 Florence 2010868-2 2017-10-27
109 Harvard Pl 2010876-3 2017-10-27
32 Retreat 2010914 2017-10-27
2704 Alexandria Pk 2010887 2017-10-20
109 Harvard Pl 2010876-2 2017-10-20
306 Florence 2010868 2017-10-13
4 Bonnie Ln 2010864 2017-09-27
109 Harvard Pl 2010876 2017-09-27
215 Ridgeway Ave. 2010872 2017-08-27
335 Linden 2010802 2017-07-07
306 Florence 2010712-2 2017-06-14
306 Florence Ave 2010712 2017-05-19
32 Retreat St. 2010759 2017-05-17
14 W. Walnut St. 2010737-2 2017-04-28
22 W. Walnut St. 2010716 2017-04-26
14 W. Walnut St. 2010737 2017-04-21
2022 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
4 Bonnie Ln. 210300 2022-08-23
103 W. Walnut St. 220191 2022-08-23
234 W. Walnut St. 210182 2022-08-12
114 Center St. 220041 2022-08-09
108 Electric Ave. 210068 2022-08-09
4 Bonnie Ln. 210300 2022-06-03
105 Joyce Ave. 210181 2022-07-19
4 Bonnie Ln. 210300 2022-07-19
234 W. Walnut St. 210182 2022-07-19
4 Bonnie Ln. 210300 2022-05-10
108 Electric Ave. 210068 2022-05-10
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2022-04-22
241 Bluegrass Ave 200064 2022-04-22
234 W. Walnut St 210308 2022-04-22
24 W Walnut St. 210305 2022-03-09
234 W. Walnut St. 210308 2022-02-23
234 W. Walnut St. 210182 2022-02-23
108 Electric Ave. 210068 2022-01-26
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-26
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2022-01-26 
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210308 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210316 2022-01-19 
234 W. Walnut St. 210308  2022-01-19  
105 Joyce Ave. 210181 2022-01-19  
24 W Walnut St. 210305 2022-01-12  
2021 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-12-28
146 Valley View Dr 210105 2021-12-28
24 W. Walnut St 210305 2021-12-28
163 North St 210152 2021-12-28
108 Electric Ave 210068 2021-12-28
241 Bluegrass Ave 200064 2021-12-28
2427 Alexandria Pike 210332 2021-12-28
227 Blossom Lane 210277 2021-12-15
105 Joyce Ave 210181 2021-12-15
146 Valley View Dr 210105 2021-12-02
146 Valley View Dr. 210105 2021-12-02
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-12-02
379 Linden Ave. 210221 2021-11-10
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-11-10
241 Bluegrass Ave. 200064g 2021-10-22
48-06 Woodland Hills Dr. 210247b 2021-10-20
241 Bluegrass Ave. 200064f 2021-10-08
146 Valley View Dr. 210105d 2021-10-08
2437 Alexandria Pike 210254 2021-10-08
241 Bluegrass Ave. 200064d 2021-10-08
48-06 Woodland Hills Dr. 210247 2021-10-06
146 Valley View Dr. 210105c 2021-10-06
146 Valley View Dr 210105b 2021-07-16
241 Bluegrass Ave. 200064d 2021-07-16
241 Bluegrass Ave. 200064b 2021-06-09
241 Bluegrass Ave 200064c 2021-06-09
146 Valley View Dr. 210105 2021-06-04
146 Valley View Dr. 210047 2021-06-04
103 W. Walnut St. 200148 2021-03-17
373 Linden Ave. 200187 2021-03-17
373 Linden Ave. 200187 2021-03-17
373 Linden Ave. 200275 2021-03-17
241 Bluegrass Ave. 200064 2021-03-17
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
4 Bonnie Ln 200241 2021-03-19
2020 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
213 Evergreen Ave. 2011139 2020-03-18
4 Bonnie Ln 2011246 2020-03-11
4 Bonnie Ln 2011246 2020-02-13
132 Evergreen Ave 190040 2020-01-30
13 Retreat 2011291 2020-01-30
133 W. Walnut St. 190114 2020-01-29
213 Evergreen Ave. 2011139 2020-01-24
13 Retreat 2011291d 2020-01-15
306 Florence Ave. 190058c 2020-01-15
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
2445 Alexandria Pike 190084 2020-01-10
132 Evergreen Ave
190040c 2020-01-10
2019 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
213 Evergreen Ave. 2011139c 2019-12-05
4 Bonnie Ln 2011246i 2019-11-22
103 W Walnut St. 190044d 2019-11-26
13 Retreat 2011291c 2019-11-21
13 Retreat 2011291 2019-06-19
132 Evergreen Ave 190040b 2019-11-20
103 W. Walnut St. 190044c 2019-11-20
13 Retreat 2011291 2019-11-20
103 W. Walnut St. 190044 2019-11-08
161 North St. 190073 2019-11-08
2445 Alexandria Pike 190084 2019-11-08
306 Florence 190058b 2019-11-08
213 Evergreen Ave. 2011139 2019-11-01
103 W. Walnut St. 190044 2019-11-01
2445 Alexandria Pike 2011300d 2019-11-01
132 Evergreen Ave 190040 2019-11-01
306 Florence 190058 2019-11-01
114 North St. 190039 2019-11-01
116 North St 190073 2019-11-01
2445 Alexandria Pike 2011300c 2019-09-06
213 Evergreen Ave. 2011139 2019-09-06
4 Bonnie Ln. 2011246h 2019-09-06
2445 Alexandria Pike 2011300b 2019-08-02
2445 Alexandria Pike 2011300 2019-07-17
17 Retreat St. 2011328 2019-07-17
135 Harvard Place 2011058b 2019-06-27
306 Florence Ave. 2011229f 2019-06-27
132 Evergreen Ave. 2011313 2019-05-24
227 Blossom 2011193g 2019-05-03
135 Harvard Pl 2011058 2019-05-03
50-09 Woodland Hills 2011280 2019-05-03
227 Blossom 2011193f 2019-04-19
4 Bonnie Ln 2011246g 2019-04-19
4 Bonnie Ln 2011246f 2019-04-06
306 Florence Ave 2011229e 2019-04-06
101Maple Ave. 201156b 2019-04-06
2445 Alexandria Pk 2011207 2019-04-06
227 Blossom 20111936e 2019-03-27
4 Bonnie Ln. 2011246e 2019-03-27
209 Evergreen 2011270 2019-02-27
306 Florence Ave. 2011229d 2019-02-22
4 Bonnie Ln  2011246d 2019-02-22
227 Blossom 2011193d 2019-02-22
227 Blossom  2011193c 2019-02-15
4 Bonnie Ln. 2011246c 2019-02-01
306 Florence Ave 2011229c 2019-02-01
227 Blossom 2011193b 2019-01-30
306 Florence Ave. 2011229 2019-01-16
101 Maple Ave. 2011156 2019-01-16
4 Bonnie Ln 2011246b 2019-01-16
146Valley View 2011228 2019-01-11
4 Bonnie Ln 2011246 2019-01-11
227 Blossom 2011193 2019-01-11
306 Florence Ave 2011229 2019-01-09
2018 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
146 Valley View 2011228 2018-12-21
227Blossom 2011193 2018-11-23
4 Bonnie Ln 2011117e 2018-11-16
114 Center St. 2011175c 2018-11-07
135 Harvard Pl 2011058 2018-10-26
114 Center St. 2011175b 2018-10-15
17 Retreat St. 2011159 2018-10-12
North St. 2011167 2018-09-28
103 W Walnut 2011163 2018-09-28
114 Center St. 2011175 2018-09-28
4 Bonnie Ln 2011117c 2018-09-13
13 Retreat St. 2010715d 2018-09-12
4 Bonnie Ln 2011117c 2018-08-22
306 Florence Ave 2011102c 2018-08-22
114 North St. 2011054e 2018-08-22
4 Bonnie Ln 2011117b 2018-08-17
4 Bonnie Ln 2011117 2018-08-08
13 Retreat St. 2010715c 2018-08-03
306 Florence Ave 2011102b 2018-08-01
114 North St. 2011054d 2018-07-13
306 Florence Ave 2011102 2018-07-13
114 North St. 2011054c 2018-07-06
13 Retreat St. 2010715b 2018-07-06
111 W. Walnut 2010852 2018-06-12
240 Ridgeway 2011078 2018-06-13
103 W Walnut 2011070b 2018-06-06
114 North St. 2011054b 2018-06-01
103 W Walnut  2011070 2018-06-01
13 Retreat St. 2010715 2018-05-18
114 North St. 2011054 2018-05-09
4 Bonnie Ln 2011047 2018-05-02
209 Evergreen 2011002b 2018-04-04
218 Linden Ave. 2011027 2018-03-02
109 Harvard Pl 2011028 2018-03-02
209 Evergreen 2011002 2018-02-21
209 Evergreen 2011002 2018-02-21
2017 - Final Order
Property Address Title Final Order Date
2433 Alexandria Pk 2010893 2017-12-20
4 Bonnie Ln. 2010957 2017-12-20
32 Retreat 2010914-2 2017-11-01
306 Florence 2010868-2 2017-10-27
109 Harvard Pl 2010876-3 2017-10-27
32 Retreat 2010914 2017-10-27
2704 Alexandria Pk 2010887 2017-10-20
109 Harvard Pl 2010876-2 2017-10-20
306 Florence 2010868 2017-10-13
4 Bonnie Ln 2010864 2017-09-27
109 Harvard Pl 2010876 2017-09-27
215 Ridgeway Ave. 2010872 2017-08-27
335 Linden 2010802 2017-07-07
306 Florence 2010712-2 2017-06-14
306 Florence Ave 2010712 2017-05-19
32 Retreat St. 2010759 2017-05-17
14 W. Walnut St. 2010737-2 2017-04-28
22 W. Walnut St. 2010716 2017-04-26
14 W. Walnut St. 2010737 2017-04-21
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support